Hướng dẫn soạn câu hỏi, bài tập kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực của các chủ đề trong chương trình THCS hiện hành. A. Đặt vấn đề          Đổi mới kiểm tra đánh giá học ...